COMPLEMENTAIRE ANALYSES - RAPPORT 2014

Voor haar werkzaamheden vroeg de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 kwantitatieve ondersteuning bij meerdere instellingen. Op deze pagina geven we een korte inleiding op een aantal van de opgeleverde documenten. Deze documenten werden aan de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 bezorgd na de bespreking van de nota met de titel "Beschrijving databehoeften Pensioencommissie (.pdf)".

In navolging van dit werk werden op bilaterale wijze nog verschillende bijkomende vragen gesteld. Dit leverde materiaal op dat het beleidsadvies en de bijlagen verder stoffeert. Waar nodig wordt in het beleidsadvies of de bijlagen bij het beleidsadvies aangegeven of er bijkomend materiaal kan opgevraagd worden.

Beschrijving populatie pensioengerechtigden en rechten in opbouw

Nummer sectie in de nota 'Beschrijving databehoeften Pensioencommissie'

Korte omschrijving gevraagde gegevens

Instelling die het materiaal opleverde

2.1

Het aantal loopbaanjaren van rustgepensioneerde werknemers of rustgepensioneerde zelfstandigen die ingestroomd zijn in 2011. De loopbaanjaren werden zowel berekend met als zonder samendrukking van de voltijds equivalente dagen pensioenopbouw en met verschillende definities van de prestaties die inzake pensioenopbouw mochten aangerekend worden.

SIGEDIS

2.2

Het totaal aantal gewerkte en gelijkgestelde VTE dagen van rustgepensioneerde werknemers of rustgepensioneerde zelfstandigen die ingestroomd zijn in 2011. In de groep van gelijkgestelde dagen werden vervolgens verdere onderverdelingen aangebracht naar type gelijkstelling. Zo werden volgende types onderscheiden:

 • werkloosheid,
 • brugpensioen,
 • loopbaanonderbreking/tijdskrediet en thematische verloven,
 • ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval en beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof en adoptieverlof,
 • militaire dienst,
 • deeltijdse werkloosheid en
 • andere (regularisaties voor studieperiodes, niet vergoede dagen en andere gelijkstellingen).

SIGEDIS/RVP

2.3

Het totaal aantal gewerkte en gelijkgestelde VTE dagen van individuen die in 2011 respectievelijk 30, 40, 50, 55, 60 en 65 jaar waren en rechten opbouwden in het stelsel der werknemers of het stelsel der zelfstandigen, maar niet in het stelsel der ambtenaren. Binnen de groep van gelijkgestelde dagen werd het onderscheid gemaakt tussen de volgende types gelijkstelling:

 • werkloosheid,
 • brugpensioen,
 • loopbaanonderbreking/tijdskrediet en thematische verloven,
 • ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval en beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof en adoptieverlof,
 • militaire dienst,
 • deeltijdse werkloosheid en
 • andere (regularisaties voor studieperiodes, niet vergoede dagen en andere gelijkstellingen).

SIGEDIS

2.4

De loopbaangegevens van de individuen die in aanmerking komen voor het gewaarborgd minimum volgens het streng en het soepel criterium en loopbaangegevens van die individuen die ook effectief gebruik maken van deze rechten op basis van de populatie van rustgepensioneerde werknemers of rustgepensioneerde zelfstandigen die ingestroomd zijn in 2011.

RVP

2.5

Gegevens over het aantal individuen met een pensioenrecht beneden een minimale ondergrens op basis van de populatie van rustgepensioneerde werknemers of rustgepensioneerde zelfstandigen die ingestroomd zijn in 2011.

RVP

Simulatie van aangepaste pensioenrechten in de eerste pijler zonder splitting

Nummer sectie in de nota 'Beschrijving databehoeften Pensioencommissie'

Korte omschrijving gevraagde gegevens

Instelling die het materiaal opleverde

3

Op basis van typegevallen werden een aantal scenario's gesimuleerd. De gebruikte dataset omvat telkens slechts één individu waarvan de loopbaanhistoriek, de gezinssamenstelling en de individuele karakteristieken welomschreven zijn.

FOD Sociale Zekerheid

3

Op basis van de populatie van rustgepensioneerde werknemers of rustgepensioneerde zelfstandigen die ingestroomd zijn in 2011 werden een aantal scenario's gesimuleerd.

RVP

3

Op basis van een dataset die toelaat om zowel de budgettaire kost als de verdelingsimpact van beleidsmaatregelen door te rekenen voor toekomstige generaties werden een aantal scenario's gesimuleerd.

Lees de rapporten gerealiseerd door het Federaal Planbureau

Federaal Planbureau

Vragen ter ondersteuning van een mogelijk splittingvoorstel

Nummer sectie in de nota 'Beschrijving databehoeften Pensioencommissie'

Korte omschrijving gevraagde gegevens

Instelling die het materiaal opleverde

4

Voor een aantal typegevallen werden simulaties uitgevoerd die een beeld schetsen van de mogelijke effecten van het splitsen van pensioenrechten of rechten in opbouw over gehuwde partners.

FOD Sociale Zekerheid

4

Er werd een heel reeks beschrijvende statistieken opgevraagd om de mogelijke gevolgen van splitting in te schatten.

RVP